Witamy na platformie internetowego nauczania wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Skip available courses

Available courses

 • Podręcznik jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z geodezją inżynieryjną. Przeznaczony jest dla studentów studiów inżynierskich na wydziałach geodezyjnych. Treść podręcznika obejmuje zagadnienia występujące w całym procesie realizacji inwestycji budowlanej, poczynając od przygotowania dokumentacji na potrzeby opracowania projektu, poprzez geodezyjne opracowanie projektu, tyczenie obiektu w terenie i pomiary kontrolne aż po inwentaryzację powykonawcza i pomiary wykonywane w trakcie eksploatacji obiektów. Autorzy, ze względu na obszerność tematyki z tego zakresu zagadnień w kolejnych rozdziałach przedstawiają jedynie wybór najistotniejszych zagadnień. Starają się pokazać specyfikę i różnorodność zadań pomiarowych, z jakimi może mieć do czynienia geodeta inżynieryjny.

 • Materiały do ćwiczeń projektowych z przedmiotu Monitoring Przemieszczeń Obiektów Zagrożonych w ramach nauczania zdalnego od 23.03.2020

 • Prowadzący: dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak

  Materiały do ćwiczeń projektowych z przedmiotu Geodezja Inżynieryjna GIN w ramach nauczania zdalnego od 23.03.2020


 • Podręcznik składa się z 14 bloków tematów teoretycznych oraz z 5 bloków laboratoryjnych. W części tematów teoretycznych są omówione następujące zagadnienia: rys historyczny fotogrametrii omawiający rozwój i stan obecny, cechy pomiarowe zdjęcia lotniczego, wykonawstwo lotniczych zdjęć pomiarowych, pozyskiwania danych obrazowych alternatywnymi systemami obrazowania lotniczego i satelitarnego, sposoby obserwacji i pomiaru zdjęć, definicje i interpretacja geometryczna podstawowych operacji fotogrametrycznych, opisy matematyczne podstawowych zadań (operacji) fotogrametrycznych,  sposoby wyznaczania orientacji zewnętrznej zdjęć, rekonstrukcja 3D modelu fotogrametrycznego, aerotriangulacja, Numeryczny Model Terenu, cyfrowa ortofotomapa, stereodigitalizacja.
  Część bloków związanych z tematami  praktycznymi (laboratoriami) obejmuje ćwiczenia z następujących tematów: wyznaczenia orientacji zewnętrznej zdjęcia poprzez przestrzenne wcięcie wstecz, budowa modelu fotogrametrycznego w programie DIDACTIC, automatyczne generowanie NMPT techniką korelacji zdjęć, generowanie cyfrowej ortofotomapy, monoploting cyfrowej ortofotomapy.

 • Podręcznik składa się z 14 bloków tematycznych (wykładów) oraz 5 projektów (ćwiczeń) dostosowanych do nauczania z zakresu technologii kartograficznych, modelowania kartograficznego oraz kartografii multimedialnej.
  Podręcznik i materiały dydaktyczne dotyczą nowocześnie pojmowanego modelowania danych przestrzennych i ich kartograficznej wizualizacji. Współczesna kartografia zajmuje się modelowaniem informacji przestrzennej w bazach danych, jej obrazowaniem (wizualizacją) oraz udostępnianiem opracowanych modeli.
  Podręcznik obejmuje, po pierwsze, podstawowe zagadnienia z teorii i praktyki kartografii, w tym podstawowe definicje z zakresu modelowania informacji geograficznej - budowy baz danych przestrzennych, własności modeli i struktur danych, przedstawia podstawy metodyki kartograficznej oraz zasady i metody generalizacji kartograficznej. Drugi zestaw zagadnień obejmuje opis nowoczesnych narzędzi modelowania i wizualizacji danych przestrzennych w ramach systemów informacji geograficznej, podkreśla szczególną rolę analiz przestrzennych, współczesnych metod badań kartograficznych i całego procesu redakcji prezentacji kartograficznej w GIS. Na trzecią grupę zagadnień składa się blok dotyczący technik multimedialnych stosowanych we współczesnej wizualizacji kartograficznej, zasad redakcji mapy multimedialnej oraz zasad i technologii elektronicznej publikacji map. Ostatnim blokiem jest temat projektowania geoserwisów internetowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę ich funkcjonalności, zastosowanie usług sieciowych i znaczenie danych przestrzennych w rozwoju witryn tematycznych i serwisów społecznościowych.

 • Podręcznik „Podstawy Teledetekcji” przedstawia w sposób syntetyczny zagadnienia z zakresu fotointerpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz podstaw cyfrowego przetwarzania obrazów. Obejmuje on następującą tematykę: podstawy fizyczne teledetekcji, charakterystyki spektralne obiektów, zdjęcia lotnicze panchromatyczne, czarno-białe w podczerwieni, barwne w barwach naturalnych i zdjęcia barwne w podczerwieni, metodyka interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, obiekt w terenie a jego obraz na zdjęciach lotniczych, charakterystyka wybranych systemów satelitarnych, przetwarzanie obrazów satelitarnych (struktura obrazu cyfrowego, formaty zapisu danych rastrowych, wzmacnianie kontrastu, tworzenie kompozycji barwnych, klasyfikacja zdjęć cyfrowych, korekcja geometryczna zdjęć satelitarnych, wskaźniki roślinności i ich wybrane zastosowania).

 • Podręcznik składa się z 14 bloków tematów teoretycznych oraz z 5 bloków laboratoryjnych. W części tematów teoretycznych zostaną omówione następujące zagadnienia: wprowadzenie do SIP, podstawowe pojęcia i definicje z zakresu SIP, SIP a inne systemy informacyjne, różne koncepcje SIP, podejście technologiczne i funkcjonalne części składowe SIP, dane, informacja, modele danych, podstawowe pojęcia z zakresu topologii, wybrane zagadnienia z zakresu baz danych przestrzennych, projektowanie Systemów Informacji Przestrzennej, przegląd pozyskiwania danych z punktu widzenia SIP, oprogramowanie dla SIP, wolne oprogramowanie, Infrastruktura Danych Przestrzennych, INSPIRE, aspekty prawne i ekonomiczne SIP, organizacja SIP w Polsce, mobilny SIP, SIP w Internecie, rozproszone systemy geoinformacyjne, wykorzystanie danych statystyki publicznej dla SIP, przykłady zastosowań SIP na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju, systemy branżowe, analizy przestrzenne i modelowanie – wprowadzenie, przegląd podstawowych terminów, definicji, funkcji; analizy przydatności terenu - metodyka, różne scenariusze, modele decyzyjne; technologie SIP w procesach decyzyjnych – wybrane zagadnienia i przykłady zastosowań.
  Część bloków związanych z tematami  praktycznymi (laboratoriami) obejmuje ćwiczenia z następujących tematów: wstęp do projektowania SIP, źródła danych dla SIP, analiza porównawcza wariantów drogowych  z uwzględnieniem wybranych elementów oceny wpływu inwestycji na środowisko z wykorzystaniem technologii SIP, wyznaczenia obszaru pod inwestycję.


Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None