Cel realizacji zadania

Powstałe w ramach realizacji zadania materiały dydaktyczne (e-podręczniki) tworzą niezbędne podstawy pozwalające na uruchomienie uzupełniającej (w stosunku do tradycyjnego nauczania) oferty dydaktycznej w postaci możliwości nauczania na odległość przy pomocy Internetu. Ten rodzaj nauczania będzie zarazem wsparciem dla istniejących tradycyjnych metod nauczania.

Wprowadzenie formy nauczania na odległość będzie stanowić duże ułatwienie szczególnie dla słuchaczy studiów zaocznych i podyplomowych, co powinno przyczynić się do podniesienia jakości studiów oraz terminowości kończenia studiów.

Drugim ważnym argumentem zachęcającym do wprowadzenia takiego kształcenia jest duża liczba materiałów ilustracyjnych (mapy, zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne) używanych podczas nauczania. W klasycznych publikacjach można umieścić tylko ograniczoną liczbę ilustracji i zwykle mają one słabą jakość techniczną. Cyfrowa postać ilustracji umieszczonych w Internecie prawie zachowuje jakość oryginałów. Z materiałów opracowanych dla studiów zaocznych i podyplomowych będą też korzystać słuchacze studiów dziennych. Celem ogólnym projektu jest wykorzystanie możliwości Internetu w nauczaniu Geodezji i Kartografii.

W zakresie tematyki danego podręcznika mieści się także odpowiedni zestaw ćwiczeń praktycznych (bloków laboratoryjnych). Przewidziano również możliwość prowadzenia okresowych zdalnych konsultacji ze studentami.

Podręczniki zostały opracowane przez określone zespoły pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Opracowanie informatyczne i uruchomienie w Internecie we współpracy z zespołem pracowników OKNA PW.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kierownik zadania 8 - dr inż. Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 22 234 7358,
http://telesip.gik.pw.edu.pl

Last modified: Wednesday, 21 November 2012, 01:48 PM